HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES
2011,  Sabadell

Habitatge unifamiliar entre mitgeres al casc antic de la Creu Alta de Sabadell.

Edifici de planta baixa, pis i soterrani de nova construcció, inserit en un teixit típicament suburbà. Es tracta d’una parcel·la qualificada de tipologia significativa pel Pla Especial d’Intervenció en el Paisatge Urbà. Per tant, la seva composició arquitectònica, textura i colors s’adeqüen als trets configuradors de paisatge del front de carrer. Aquests trets són: Predomini del massís enfront el buit, predomini del ritme i l’ordre en composició del front, línies de composició vertical i un coronament uniforme.

La composició es resol amb la fusió d’un únic volum vertical d’alumini, que conté la finestra. Aquest volum trenca la planeïtat i el coronament de la façana de pedra, significant-ne el component vertical i el predomini del massís en el front.