Què Fem

URBANISME

Planejament derivat
Gestió urbanística
Urbanització i obra civil

EDIFICACIÓ

Obra nova: projecte, direcció i direcció de l’execució
Remodelació, reforma i rehabilitació
Projectes d’activitats
Coordinació d’obra
Seguretat i salut

INTERIORISME

Decoració, adequació de locals, moblament, control i coordinació de tota l’obra

PROJECT MANAGEMENT

D’urbanització, d’edificis d’habitatges i d’obres d’interiorisme

Tenim també àmplia experiència en l’elaboració de:
Dictàmens, informes pericials i valoracions
Peritatges
Cèdules d’habitabilitat
Estudis i certificats energètics